Social

ทางเลือกของผู้หญิงยุคใหม่ บนเส้นทางการแต่งงาน

ผู้เขียน : น้ำฝน หนุ่นสี

ภาพประกอบ : จุฑารัตน์ พรมมา

สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ค่านิยมที่ผู้หญิงสมัยก่อนเชื่อและปฏิบัติอยู่ ได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางใหม่อย่างที่ไม่ใช่สังคมยุคก่อนกำหนดไว้ ค่านิยมเรื่องเพศ ความรัก มิตรภาพ หรือแม้แต่การแต่งงานก็เช่นกัน

Harris and Johnson นักมานุษยวิทยา ระบุว่า การแต่งงานเป็นพิธีที่เปลี่ยนแปลงสถานภาพของชายหญิงคู่หนึ่งโดยผ่านการรับรองความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิงให้เป็นความสัมพันธ์ที่มีลักษณะเป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างเครือญาติของทั้งสองฝ่าย การแต่งงานจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่ที่มีส่วนผสมของความรักและความเป็นครอบครัวอยู่ด้วยกัน นอกจากนี้ การแต่งงานยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตคู่และการเปลี่ยนแปลงสถานภาพเพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น

ในอดีต เมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ผู้หญิงก็มักถูกคาดหวังว่าจะปฏิบัติตามค่านิยมของสังคม คือต้องแต่งงานมีครอบครัว หากไม่มีคู่ครองที่หมายปอง ก็อาจถูกบังคับให้แต่งงานโดยที่ไม่ได้สมัครใจ หรือที่เรียกกันว่า ‘การคลุมถุงชน’ โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ระบุว่า ‘คลุมถุงชน’ หมายถึง ลักษณะการแต่งงานที่ผู้ใหญ่จัดการให้ โดยที่เจ้าตัวไม่รู้จักคุ้นเคยหรือรักกันมาก่อน ซึ่งการแต่งงานในลักษณะนี้อาจจะมาจากการที่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น สัญญาใจ ก็เป็นได้

ปัจจุบัน ผู้หญิงมีอิสระทางความคิด การกระทำ และการแสดงออกได้อย่างอิสรเสรีมากขึ้น ทั้งในด้าน การศึกษา อาชีพ รายได้ การพึ่งพาตนเอง ตลอดจนเรื่องของการแต่งงาน ผู้หญิงบางส่วนจึงเลือกหรือลดระดับความสำคัญของการแต่งงานลงให้เป็นเพียงหนึ่งในทางเลือกของชีวิต

จากการศึกษาของศศิวิมล วรุณศิริ ปรีณวัฒน์ ระบุว่า ผู้หญิงได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีโอกาสในอาชีพและค่าตอบแทนที่มากกว่าในอดีต ทำให้ผู้หญิงเลือกจะไม่แต่งงานหรือแต่งงานช้าลง และสำหรับผู้หญิงที่เลือกการแต่งงานก็อาจมีบทบาทหน้าที่เพิ่มมากขึ้น คือนอกจากการเป็นแม่บ้านเลี้ยงดูลูกและดูแลความเรียบร้อยของบ้านแล้ว ผู้หญิงยังถูกคาดหวังให้มีบทบาทนอกบ้านในฐานะหนึ่งในแรงงานหลักที่ต้องหาเงินเข้าบ้านและเลี้ยงดูครอบครัว ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อผู้หญิงนี้ ทำให้ผู้หญิงโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการศึกษาสูงเลือกที่จะให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวมากกว่าการแต่งงานมีครอบครัว

อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่เลือกครองชีวิตโสด ผู้หญิงบางกลุ่มอาจจะเลือกที่จะแต่งงาน เพราะการแต่งงานยังเป็นเรื่องของการตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ที่ได้เลือกแล้วว่าจะทำสัญญาหรือข้อตกลงที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันจนแก่เฒ่า 

จะแต่งงานหรือครองชีวิตโสด ผู้หญิงสามารถเลือกได้ทั้งสองทาง ตราบใดที่เลือกบนเส้นทางของความสุขและความสบายใจของตัวเอง ไม่ใช่เพราะค่านิยมที่สังคมกำหนดไว้


อ้างอิง

พัชชา เฮงษฎีกุล. การสมรสครั้งแรกของโลกและเบื้องหลังการแต่งงานที่ไม่ค่อยจะโรแมนติกเท่าไรนัก. สืบค้น 30 ตุลาคม 2564, จาก 

https://www.krungsri.com/th/plearn-plearn/first-marriage-history

ศศิวิมล วรุณศิริ ปรีณวัฒน์. (2563). ทำไมน้องไม่แต่งงาน? ผลกระทบของการศึกษาต่อการตัดสินใจแต่งงานและมีลูกของผู้หญิงไทย. สืบค้น 30 ตุลาคม 2564, จาก

https://www.pier.or.th/abridged/2020/04/

Madthai. (2560). 27 ข้อดี-ข้อเสียแต่งงาน…แต่งงานดีไหม แล้วดียังไง?. สืบค้น 30 ตุลาคม 2564, จาก

https://medthai.com/

หยาง ญาณี. (2559). การแต่งงาน. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 5(2), 211-232.

GANGBEAUTY. 4 ความคิดที่ทำให้ผู้หญิงไม่อยากแต่งงาน. สืบค้น 4 พฤศจิกายน 2564, จาก

https://www.gangbeauty.com/love/101242

Sanook. (2557). เหตุผล 5 ข้อที่บ่งบอกว่าสาว ๆ ยังไม่พร้อมแต่งงาน. สืบค้น 4 พฤศจิกายน 2564, จาก

https://www.sanook.com/women/81969/

ธันนิกานต์ ชยันตราคม. การเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ : การศึกษาประเพณีแต่งงานไทย. สืบค้น 4 พฤศจิกายน 2564, จาก 

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS/article/download/3809/3798

ทิพวรรณ ศิริสัมพันธ์, สิริรัฐ หนูสี และณัฐชนัน ฐิติพันธ์รังสฤต. (2562). การครองโสดของผู้หญิงในยุคโลกาภิวัตน์กับเศรษฐกิจในเมืองไทย. วารสารธรรมศาสตร์ (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), สืบค้น 15 พฤศจิกายน 2564, จาก

http://tujournals.tu.ac.th/thammasatjournal/detailart.aspx?ArticleID=3903

ความรู้สึกของคุณหลังอ่านบทความนี้เป็นอย่างไร ?

Like ถูกใจ
1
Love รักเลย
0
Haha ตลก
0
Sad เศร้า
0
Angry โกรธ
0

Comments are closed.

More in:Social

Writings

เมื่อภาพยนตร์ถูกจำกัด : Censorship ควรมีอยู่หรือทิ้งไป?

วารสารเพรสขอชวนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการและกฎเกณฑ์การพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ในประเทศไทย รวมถึงภาพรวมและผลกระทบในวงการภาพยนตร์ไทย ผ่านมุมมองของคุณสัณห์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

Writings

ธรรมชาติ วัฒนธรรม อุตสาหกรรม กับ ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ

สามทศวรรษ คือช่วงเวลาที่ ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ หรือ ‘หม่อมเชน’ ทำงานคร่ำหวอดอยู่ในโลกแห่งการถ่ายภาพสารคดีสิ่งมีชีวิตในป่า เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม สามทศวรรษ คือช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้เขาได้ทำงานกับสื่อ และคนทำงานด้านสื่อในหลายเจเนอเรชัน ไล่มาตั้งแต่การเป็นคอลัมนิสต์ให้กับนิตยสารดิฉัน มติชนสุดสัปดาห์ และล่าสุด ร่วมงานกับเดอะคลาวด์ ...

Writings

ทำไมเราต้องปฏิบัติต่อ ‘ก้อนหิน’ อย่างมีจริยธรรม ?

“ทำไมเราต้องปฏิบัติต่อก้อนหินอย่างมีจริยธรรม?” บางคนอาจคิดว่าคำถามนี้ดูคลับคล้ายคลับคลาว่าจะมีคำตอบ เหมือนจะรู้คำตอบ แต่ไม่รู้ว่าจะอธิบายออกมาเป็นคำพูดอย่างไร ส่วนบางคนอาจหาคำตอบไม่ได้ เพราะคุ้นเคยว่าจริยธรรมเป็นเรื่องของการปฏิบัติระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ หรืออย่างดีที่สุดก็มนุษย์กับสัตว์ (?)

Writings

โลกไอที – Cryptocurrencies 101 วิชาหน่วยเงินของอนาคตเบื้องต้น

การเทรดบิตคอยน์ (Bitcoin) รวมถึงสกุลเงินดิจิทัล หรือคริปโตเคอร์เรนซี (cryptocurrencies) นั้นเป็นเหมือนอีกหัวข้อหลักให้เราได้พูดคุยกันไปเสียแล้ว โดยเฉพาะกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ หลาย ๆ คนที่น่าจะทราบกันแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมา ราคาของ Bitcoin นั้นพุ่งสูงสุดถึงกว่าเหรียญละ 2,056,907 บาทเลยทีเดียว ...

Social

ในวันที่อะไรก็ต้องถูกใจเรา

เรื่อง: ตติยา ตราชู ภาพ: จุฑารัตน์ พรมมา เอ๊ะ โพสต์อะไรวะเนี่ย ไม่เห็นจะเข้าท่า  ความเพลิดเพลินระหว่างเล่นสื่อสังคมออนไลน์เป็นอันต้องชะงัก เมื่อคุณเผอิญเจอกับโพสต์ที่มีเนื้อหาไม่ตรงกับทัศนะส่วนตัวแม้แต่น้อยเข้าให้ และระดับความรับได้ก็เท่ากับศูนย์โดยทันที คุณจะเลือกทำเช่นไร? ระหว่างเลื่อนเมาส์ไปกดปุ่มเลิก ‘ติดตาม’ ...

Writings

สีขาวหมายถึง…? : อดีต ปัจจุบัน อนาคต กับบทบาทของสถาบันศาสนาในสังคมไทย

จากบริบทของสังคมไทย อ้างอิงจากศาสนาพุทธ ภาพรวมวิกฤตในช่วงที่ผ่านมา เราต่างเห็นการเคลื่อนไหวขององค์กรศาสนาอิสระ เช่น คณะสงฆ์และวัดพุทธในพื้นที่ต่าง ๆ เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเท่าที่ทำได้ อย่างการเข้ามาเป็นผู้ประสานงานกลางในการช่วยแจกจ่ายปัจจัยสี่แก่ผู้ที่ประสบภัยทั้งโรคระบาดและอุทกภัย หรือเข้ามาเป็นปลายทางของผู้เสียชีวิตจากโรคระบาด ซึ่งยังเป็นสิ่งที่คลางแคลงใจว่า การกระทำเหล่านี้เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของสถาบันศาสนาหรือไม่ และผลที่ตามมาจากการเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้คืออะไร และนำมาสู่การตั้งคำถามต่อว่า แท้จริงแล้ว ...

0 %

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytics

    คุ้กกี้ที่เราเก็บไป จะนำไปใช้เพื่อประกอบการวิเคราะห์การอ่านบทความ/ข่าวภายในเว็บไซต์เท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลผู้ใช้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

Save