News

ประธานกมธ.แรงงาน แนะเลิกจ้าง subcontract ชี้ ทำลูกจ้างขาดความมั่นคงในชีวิต

เรื่อง ตติยา ตราชู, พิชญา ใจสุยะ

มธ. จ้าง 7 บริษัท ดูแลงานแม่บ้าน-รปภ. ผ่านผู้รับเหมา ประธานกมธ.แรงงาน แนะหน่วยงานรัฐควรจ้างโดยตรงเพื่อเป็นตัวอย่างให้ภาคเอกชนและสร้างความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตกับแรงงาน ชี้การจ้างงานแบบ subcontract เอื้อผลประโยชน์นายจ้าง แต่ทำลูกจ้างขาดความมั่นคงในชีวิต

จากกรณีชั่วโมงการทำงานที่มากเกินไปและสวัสดิการที่ไม่เป็นธรรมของแม่บ้านและพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ลูกจ้างบริษัท ถลาง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนต์ จำกัด ซึ่งหลายส่วนงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์รังสิต ได้จ้างเหมาช่วงให้ดูแลส่วนงานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัย  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนงานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยทั้งส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และคณะต่างๆ นั้นใช้วิธีการจ้างบริษัทภายนอก (outsource) ให้รับผิดชอบดูแลการจ้างแม่บ้านและรปภ.เข้ามาทำงาน โดยจ่ายค่าจ้างแบบเหมาช่วงเป็นก้อน แบ่งจ่ายเป็นงวดทั้งหมด 12 เดือน ตามที่บริษัทภายนอกซึ่งชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้เสนอราคามา โดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บริษัทภายนอกเหล่านี้ จะทำการจ้างแม่บ้านและรปภ.ในรูปแบบของ subcontract ซึ่งเป็นการจ้างแรงงานสัญญาระยะสั้นที่มีกำหนดระยะเวลา 

ผู้สื่อข่าวได้รวบรวมข้อมูลจัดทำตารางเพื่อเปรียบเทียบค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน ชั่วโมงพัก ค่าจ้างกรณีทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และสวัสดิการต่างๆ ที่แม่บ้าน และรปภ. ได้รับจากบริษัทภายนอกซึ่งถูกจ้างโดยส่วนงานภายในมธ. ศูนย์รังสิต ทั้งหมด 7 บริษัท ภายใต้ระยะเวลาสัญญา 1 ปี โดยแยกเป็นข้อมูลส่วนแม่บ้าน และส่วนรปภ. ดังนี้

ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าจ้างและสวัสดิการของรปภ.ที่ถูกจ้างโดยบริษัทภายนอก 3 บริษัทภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าจ้างและสวัสดิการของแม่บ้านที่ถูกจ้างโดยบริษัทภายนอก 5 บริษัทภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

*https://www.varasarnpress.co/news/แม่บ้าน-รปภ-มธ/

แม่บ้าน ก (ปกปิดชื่อแหล่งข่าว) ลูกจ้างบริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส จำกัด กล่าวถึงสวัสดิการของบริษัทว่า ถ้าเบิกเงินเดือนล่วงหน้าจะโดนคิดดอกเบี้ยร้อยละ 10 ของเงินที่เบิกล่วงหน้า “เงินเดือนตัวเอง เบิกไปใช้เอง แล้วยังเสียดอก (เบี้ย) ก็มีเงินพิเศษนะ ขายขวด ปีหนึ่งก็แบ่งเงินตามอายุงาน ใครอยู่นานก็เยอะหน่อย สวัสดิการแม่บ้าน”

แม่บ้านบริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส จำกัด

แม่บ้าน ข (ปกปิดชื่อแหล่งข่าว) ลูกจ้างบริษัทมารีน ยูนิคลีน จำกัด กล่าวถึงค่าจ้างในวันหยุดนักขัตฤกษ์ว่า วันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการทำงาน หยุดตามคณะที่ทำงานอยู่ เพราะได้เงินค่าจ้างเป็นรายเดือน  ซึ่งก็จะสบายกว่าแม่บ้านตึกอื่นที่ได้เป็นรายวัน เพราะค่าจ้างรายวันได้เป็นขั้นต่ำอยู่แล้ว ถ้าหยุดหลายวันอีกก็เคราะห์ร้ายไป

แม่บ้านบริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด

นายสุเทพ อู่อ้น ประธานกรรมาธิการแรงงาน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล กล่าวถึงความจำเป็นของการจ้างงานแบบ subcontract ว่า หากมองในมุมของนายจ้าง การจ้างงานแบบนี้จะมีความยืดหยุ่นตามเศรษฐกิจที่มีความผันผวน ช่วงขาขึ้นก็จ้างงาน ช่วงขาลงไม่ต้องการกำลังแรงงาน ก็สามารถเลิกจ้างได้ 

“เหตุผลของภาครัฐที่ใช้ในการจ้างบริษัท subcontract หรือข้อมูลที่ใช้อ้างก็ไม่ต่างจากภาคเอกชน เขาก็จะบอกว่างบประมาณของหน่วยงานมีจำกัด จึงจำเป็นต้องมีการจ้าง และไม่มีการผูกพันในเรื่องงบประมาณเกี่ยวกับสวัสดิการ มันเป็นเหตุผลเดียวกันเลย ซึ่งจริง ๆ มันไม่ควรจะมีการจ้างแบบนี้” นายสุเทพกล่าวและว่า การจ้าง บริษัท subcontract ในหน่วยงานราชการกลายเป็นตัวอย่างให้ภาคเอกชนนำเอารูปแบบการจ้าง subcontract นี้มาใช้อย่างแพร่หลาย หน่วยงานภาครัฐควรจะจ้างโดยตรง เพราะมีความต่างในเรื่องของค่าจ้าง เรื่องตำแหน่ง เรื่องค่าตอบแทน ที่ค่อย ๆ ปรับขึ้นไปตามอายุงาน ซึ่งจะสร้างความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตให้กับแรงงาน

นายสุเทพ อู่อ้น ประธานกรรมาธิการแรงงาน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล

ส่วนเรื่องความไม่มั่นคงในชีวิตที่เกิดจากการจ้างงานแบบ subcontract นายสุเทพกล่าวว่า การจ้าง subcontract เป็นการจ้างงานที่กดทับแรงงาน ซึ่งเริ่มแรกการจ้างรูปแบบนี้เกิดขึ้นเพื่อจ้างแรงงานระยะสั้นเข้ามาช่วยเสริมในกระบวนการผลิตช่วงขาขึ้น แต่หลังจากปีพ.ศ. 2540 กลับกลายเป็นว่าการจ้างงาน subcontract มีลักษณะเป็นการจ้างที่ต่อเนื่อง ทำให้แรงงานขาดความมั่นคงในการทำงาน เพราะการจ้างรูปแบบนี้จะไม่มีในเรื่องของสวัสดิการ มีโอกาสที่จะถูกเลิกจ้างได้ตลอดเวลา

“แล้วทีนี้มันก็จะเป็นมหากาพย์  คนที่ได้ผลประโยชน์ก็จะเป็นคนส่วนน้อย ทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ผลประโยชน์ที่ว่าก็คือความมั่นคง แต่คนจำนวนมากซึ่งเป็นแรงงานกลับไม่ได้ ทั้งเรื่องอาชีพ ที่อยู่อาศัย อำนาจในการจับจ่ายใช้สอย การดูแลครอบครัวต่าง ๆ จะน้อยลง มันส่งผลไปถึงนะครับ สิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือเรื่อง การให้ลูกตนเองได้เรียนในระดับที่สูงขึ้น หรือเท่าเทียมกับคนกลุ่มน้อยที่ว่าด้วย” นายสุเทพกล่าว

สำหรับประเด็นปัญหาการถูกละเมิดสิทธิของลูกจ้าง subcontract ในบริษัทภายนอกที่ถูกจ้างโดยหน่วยงานรัฐอีกทีนั้น นายสุเทพกล่าวว่า กระบวนการฟ้องร้องจะมีการตัดตอนในเรื่องของกฎหมาย เพราะถือเป็นลูกจ้างของบริษัทที่หน่วยงานรัฐจ้างมา เวลาฟ้องเลยต้องไปฟ้องกับทางบริษัทต้นสังกัด ซึ่งกฎหมายก็ยังไม่ครอบคลุมถึงปัญหาตรงนี้ 

“มันมีความซับซ้อนมากในกฎหมายแรงงานไทย ซึ่งทางพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะปีกแรงงาน ต้องการยกประมวลกฎหมายการจ้างงาน ให้อยู่ในรูปแบบการจ้างที่ไม่หลากหลายเหมือนอย่างในปัจจุบันที่ทำให้แม้กระทั่งมีกฎหมายแล้ว ก็ยังไม่สามารถบังคับใช้กับการจ้างที่ขาดความมั่นคงได้เลย ตรงนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนมาก” นายสุเทพกล่าว

นายสมชาย สุภัทรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มธ.

นายสมชาย สุภัทรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มธ. กล่าวถึงรายละเอียดสัญญาจ้างที่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยทำกับบริษัทภายนอกว่า โดยทั่วไปในข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ้างงาน (TOR) จะไม่ได้ระบุจำนวนเงินที่บริษัทต้องจ่ายให้ลูกจ้าง หรือสวัสดิการที่ลูกจ้างต้องได้รับ แต่เงื่อนไขทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าแรงต้องมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำ 330 บาท เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันงานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ได้โอนไปให้ทางสำนักงานทรัพย์สินและกีฬารับผิดชอบ ส่วนคณะต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบเป็นก้อนให้แต่ละคณะนำไปบริหารเองว่าจะใช้งบในส่วนนี้เท่าไรและอย่างไร

“หากมีการละเมิดสิทธิลูกจ้างโดยบริษัทภายนอก จะต้องมีการร้องเรียนจากลูกจ้าง เมื่อทราบก็จะสามารถคุยกับบริษัทได้ เพราะทางมหาวิทยาลัยถือเงินอยู่ อีกทั้งหากมีข้อมูลการละเมิดจำนวนมาก ก็อาจจะตั้งศูนย์เอาไว้ให้ลูกจ้างจากบริษัทภายนอกมาแจ้งได้” นาย สมชายกล่าว

ความรู้สึกของคุณหลังอ่านบทความนี้เป็นอย่างไร ?

Like ถูกใจ
3
Love รักเลย
1
Haha ตลก
0
Sad เศร้า
0
Angry โกรธ
0

Comments are closed.

More in:News

News

อดีตเจ้าหน้าที่ กต. เผย การคัดเลือกประเทศเข้าไทยไร้กฎเกณฑ์ที่ชัดเจน หวั่นอาจต้องปิดประเทศอีกรอบ

อดีตเจ้าหน้าที่ กต. เผย การคัดเลือกประเทศเข้าไทยไร้กฎเกณฑ์ที่ชัดเจน หวั่นอาจต้องปิดประเทศอีกรอบ ทางด้านแฟนคลับลิซ่าไม่เสียใจที่ต้นสังกัดปฏิเสธร่วมงานเคานต์ดาวน์ เพราะความปลอดภัยจากโควิด-19 ของศิลปินต้องมาก่อน แนะ เอาเงินไปจัดซื้อวัคซีน ประชาชนจะรู้สึกปลอดภัยและออกไปเที่ยวโดยไม่ต้องกระตุ้น

News

โรงเรียนในสุราษฎร์ฯ เลื่อนเปิดเรียน เหตุพบนักเรียนติดเชื้อโควิด-19

ครูสุราษฎร์ฯ เผยผู้ปกครองเห็นด้วยกับการกลับไปเรียนเพราะมั่นใจในมาตรการของโรงเรียน แม้จะมีนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้โรงเรียนกำลังรอดูสถานการณ์ต่อ 14 วัน

News

มธ.เปิดตัวรถรับ-ส่งภายในพื้นที่ หลังหมดสัญญาว่าจ้างรถเอ็นจีวี เผยรถใหม่ใช้งานดีกว่ารถเก่า

เรื่อง: น้ำฝน หนุ่นสี มธ. เปิดตัวรถพลังงานไฟฟ้าที่ให้บริการรับ-ส่งภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยทดแทนรถเอ็นจีวีที่หมดสัญญา  เผยรถใหม่ไม่ต้องเสียเวลารอเติมก๊าซเอ็นจีวี ส่งผลให้ไม่ขาดรอบวิ่งและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์รังสิต ได้หมดสัญญาว่าจ้างกับบริษัทผู้ดูแลรถโดยสารเอ็นจีวีที่รับ-ส่งภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ทาง มธ. ...

News

ช้างเลี้ยงพึ่งพากลไกธุรกิจท่องเที่ยว ปิดประเทศทำควาญ-ปางลำบาก แนะรัฐไทยปรับระบบดูแลให้ครบวงจร

เรื่อง: ตติยา ตราชู นายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทย ชี้ช้างเลี้ยงพึ่งพากลไกธุรกิจการท่องเที่ยว เมื่อปิดประเทศเพราะโควิด ทำให้ควาญขาดรายได้-ปางปิดตัว แนะรัฐไทยปรับระบบดูแลช้างให้ครบวงจร  นายธีรภัทร ตรังปราการ นายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทย กล่าวว่า จากช้างเลี้ยงจำนวนทั้งหมด 3,800 เชือกในประเทศไทย มีเพียง ...

News

นักวิชาการรัฐศาสตร์ชี้ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก ไม่ใช่ผู้ชี้ขาดผลการเลือกตั้ง อบต. คาดการเมืองท้องถิ่นเริ่มพลิกฟื้นหลังถูกดองมาเกือบ 8 ปี

เรื่อง : ตติยา ตราชู นักวิชาการรัฐศาสตร์ชี้ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก หรือ new voter จะไม่ใช่ผู้ชี้ขาดผลการเลือกตั้ง อบต. ปลาย พ.ย.นี้ เพราะมีสัดส่วนในแต่ละเขตน้อยกว่าฐานคะแนนเดิม คาดการเลือกตั้ง ...

News

รายงานพิเศษ : สรุปเหตุการณ์ 10 วัน หลังนายกฯประกาศ ‘เปิดประเทศ’ ให้ชาวต่างชาติเที่ยวได้ 17 จังหวัด

จากกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ วารสารเพรสได้รวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากแถลงการณ์ดังกล่าว ในรอบ 10 วันที่ผ่านมา

0 %

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytics

    คุ้กกี้ที่เราเก็บไป จะนำไปใช้เพื่อประกอบการวิเคราะห์การอ่านบทความ/ข่าวภายในเว็บไซต์เท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลผู้ใช้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

Save